Vereniging

Buurtvisie

Website en Nieuwsbrief.  

Om alle inwoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de plannen van de buurtvisie verwijzen wij u graag naar de website:  www.buurtschappenvisiewinterswijk.nl.

De website is gekoppeld aan de website van HHB.  

 

Inmiddels is het twee jaar geleden dat de Buurtschappenvisie tot stand is gekomen.Vanuit deze visie zijn een 5-tal werkgroepen actief om namens bewoners van ons buitengebied wensen in beeld te brengen en doelen te bereiken.

In deze nieuwsbrief geven we in het kort de hoofdzaken weer van hetgeen er in het afgelopen jaar binnen de werkgroepen aan de orde is geweest. Als bijlage treft u een organigram aan dat inzicht geeft in de organisatie van de buurtschappenvisie.

Organisatieteam.

Voorzitter Joop ten Dolle tel: 563251

Dit team heeft de taak het geheel te organiseren en algemeen sturing te geven aan diverse werkgroepen. Zij verzorgt oa ook de algemene communicatie zowel met de instanties als met u.

Werkgroep wonen.

Voorzitter Jan Kruisselbrink. tel: 564438

Er is een werkgroep gestart die de mogelijkheden van bestemmingen en herbestemmingen in het buitengebied in kaart brengt. De groep wordt oa gevormd door een aantal makelaars, hypotheekverstrekkers en de gemeente. op 8 november wordt er een informatieboekje uitgegeven waarin u aan de hand van een aantal praktijksituaties kunt zien wat er mogelijk is met bestaande bebouwing. Het boekje is verkrijgbaar bij de buurtbelangenvereniging.

Werkgroep Economische bedrijvigheid en ontwikkeling.

Voorzitter Dick te Voortwis tel: 563738

Er is een enquête gehouden naar de behoefte van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Hieruit blijkt dat de behoefte  [met name bij ondernemers) groot is. De kosten die de aanleg met zich meebrengt, zijn echter een groot probleem. de gemeente onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om aanleg alsnog te realiseren. Naar aanleg van deze werkgroep is de vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk opgericht. Deze vereniging is er zowel voor agrariërs als andere ondernemers, ze heeft inmiddels meer dan 100 leden. bent u ondernemer maar nog geen lid; bekijk dan de informatie op www.Vereniging-OBW.nl.

Werkgroep behoud Scholen.

Voorzitter Wendy Wiggers. tel: 564760

Scholen zijn niet alleen van belang voor goed onderwijs aan onze kinderen, in buurtschappen hebben ze ook een belangrijke sociale functie. De werkgroep probeert om sluiting agv bevolkingskrimp te voorkomen.

Werkgroep verkeer en veiligheid.

Voorzitter Carl Geessink tel: 565055

Deze werkgroep heeft zich op tal van terreinen ingezet. Voorbeelden zijn, maatregelen voor veiliger verkeerssituaties, bermbeheer en parkeerproblematiek bij scholen en campings. Komt u in de praktijk nog problemen met wegen tegen? Bel dan de Bel en Herstellijn van de gemeente tel: 543543.

Werkgroep Sport en Recreatie

Voorzitter Henk Oonk tel; 564364

De toestand van alle paden en wegen in het buitengebied zijn geinventariseerd.

Het resultaat is besproken met de gemeente.Een groot gedeelte van de noodzakelijk geachte herstellingen aan de wegen zijn inmiddels uitgevoerd.Over de wijze waarop de toplaag van een aantal zandwegen in de toekomst onderhouden moet worden ,zal nog een beslissing genomen worden.

momenteel wordt er een plan uitgewerkt met als inhoud;

Cofinanciering van sport in het buitengebied.

Kunst en cultuur in het buitengebied.

Wilt u meer informatie hierover? informeer bij de werkgroep.

Project Krimp Winterswijk

Vanuit de werkgroepen Welzijn en zorg - Behoud scholen buitengebied - Economie - Verkeer en veiligheid - Wonen - gaan werkgroepleden zich bezighouden met de vraag: Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op eventuele nadelige invloeden veroorzaakt door de krimp. Dit project wordt begeleid door de VKK en moet in het voorjaar 2013 worden afgerond. We zijn erg benieuwd welke oplossingen/maatregelen er uit de bus gaan komen.

De nota is klaar "Geef ons buitengebied de gereedschappen".

 Deze nota is 12 april overhandigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst in het IJsselpalviljoen in Zutphen. Met een afvaardiging van het Ministerie is afgesproken de inhoud van de Winterswijkse nota, nader te bespreken.

De nota ziet er goed uit en is voor iedereen in te zien, ze liggen bij de secretaris van de belangengroepen.

Het krimpvirus stopt niet.